1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 2664700

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Tablica na trasie rowerej
62. Zagrożenia lasu (Rezerwat

62. Zagrożenia lasu (Rezerwat "Brzoza Czarna" w Reczpolu)

Zagrożenia lasu

Zagrożenia biotyczne są to czynniki będące efektem oddziaływania organizmów żywych. Do typowych zagrożeń biotycznych należą: choroby grzybowe (ponadto: bakteryjne i wirusowe), szkodniki owadzie, niektóre kręgowce np. zwierzęta łowne, ptaki, gryzonie myszowate. Oddziaływanie tych czynników sprzyja osłabieniu kondycji zdrowotnej drzewostanów tworząc często korzystne warunki do rozwoju gradacji, czyli masowych pojawów szkodliwych owadów. Owady zdolne do zaatakowania i zniszczenia aparatu asymilacyjnego zdrowych drzew określane są przez leśników mianem szkodników pierwotnych (boreczniki, brudnica mniszka, barczatka sosnówka, strzygonia choinówka).
Czynnikami osłabiającymi kondycję zdrowotną drzew, poza żerami szkodników pierwotnych są też susze, uszkodzenia popożarowe, uszkodzenia spowodowane przejściem huraganowych wiatrów. Osłabione drzewa tworzą doskonałą bazę lęgową dla całego zespołu szkodników owadzich określanych jako szkodniki wtórne.

Do najgroźniejszych szkodników wtórnych należą: cetyńce, korniki, przypłaszczek, granatek. Choroby powodowane przez grzyby patogenne przynoszą poważne uszkodzenia w drzewostanach. Straty te polegają na zabijaniu lub osłabianiu pojedynczych drzew lub fragmentów drzewostanów. Zagrożeniem o specyficznym charakterze dla lasów są występujące w nadmiarze populacje dużych ssaków roślinożernych (jelenie, łosie, sarny). Wyrządzane szkody polegają na zgryzaniu młodych upraw, osmykiwaniu i spałowaniu drzew.
Pod pojęciem zagrożeń abiotycznych rozumie się czynniki naturalne wynikające z właściwości gleb i warunków klimatycznych, wpływające na predyspozycje chorobowe drzewostanów.

Do zagrożeń abiotycznych mające istotne znaczenie dla stanu zdrowotnego naszych lasów należą: czynniki termiczno-wilgotnościowe, huraganowe wiatry, okresowo w skali lokalnej także szadź i obfite opady wilgotnego śniegu powodujące wiatrołomy, wiatrowały, śniegołomy.

Zagrożenia antropogeniczne to oddziaływujące negatywnie na zdrowotność ekosystemów leśnych uboczne skutki działalności człowieka. Najczęściej oddziaływującym czynnikiem antropogenicznym są zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, a także gleb i wód w wyniku skażeń emitowanych głównie przez przemysł energetyczny, transport i gospodarkę komunalną.
Do pozostałych zagrożeń tego typu należą: pożary lasu, błędy gospodarki leśnej (nadmierne uproszczenie struktury drzewostanów, zaniedbania w pielęgnacji).
Ogień jest jednym z największych zagrożeniem dla lasu. W wyniku pożaru lasu zniszczeniu drzewa, rośliny runa, próchnica, mikroorganizmy, a także zwierzęta leśne. Pożary lasu można podzielić na:
- pożary podpowierzchniowe - powstają zwykle w okresach długotrwałych susz na torfowiskach i głębokich murszach. Ogień ukryty pod powierzchnią gleby posuwa się zazwyczaj bardzo wolno. Pożary te są trudne do zlokalizowania i wygaszenia, a szkody przez nie wyrządzone są bardzo poważne.
- pożary pokrywy gleby - (tzw. przyziemne) należą do najczęściej spotkanych wśród wszystkich rodzajów pożarów leśnych. Wybuchają zwłaszcza w warstwie suchej ściółki lub runa.
- pożary całkowite - obejmują swoim zasięgiem cały przekrój pionowy drzewostanu. Oznaczają nieuchronną jego śmierć, a także zniszczenia całego ekosystemu leśnego.
- pożary pojedynczych drzew powstają bardzo rzadko i są efektem celowego podpalenia bądź uderzenia pioruna. Skutki tych wszystkich rodzajów pożarów są trudne do oszacowania, zagrażające zarówno bezpieczeństwu ludzi jak i całemu ekosystemowi. Główną przyczyną powstawania pożarów lasów jest nieostrożność i brak rozsądku ludzi w nich przebywających. Bardzo groźnym zjawiskiem i często przyczyniającym się do wywoływania pożarów lasów jest wiosenne wypalanie traw. Zjawisko to nie przynosi żadnego pożytku, powoduje tylko zubożenia i degradację całego środowiska przyrodniczego.

powróć do mapy trasy rowerowej... | powróć do listy tablic na trasie rowerowej...

 

 

 

WCZYTYWANIE