1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756955

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Ciekawe miejsca w Gminie Krzywcza

Gmina Krzywcza położona jest w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego i zachodnio-północnej części powiatu przemyskiego. Zajmuje obszar 94,97 km², z czego niemal połowa to lasy. Położona jest na terenie Pogórza Karpackiego (w zewnętrznym łuku Karpat) w większości, w obrębie mezoregionu Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego, które to rozdziela rzeka San. Swym zasięgiem obejmuje 10 miejscowości zamieszkałych przez niemal 5200 mieszkańców. Lewobrzeżne miejscowości gminy, a więc sama Krzywcza, Babice, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka, Średnia, Reczpol, Skopów oraz cześć Bachowa (Krążki), znajdują się na terenie Pogórza Dynowskiego. Natomiast Bachów, Chyrzyna i Kupna położone są już na obszarze zaliczanym do Pogórza Przemyskiego.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, na jej terenie nie ma zakładów przemysłowych. Występujące korzystne warunki glebowe i klimatyczne do produkcji rolnej sprzyjają uprawie zbóż, ziemniaków i roślin pastewnych, dlatego dominującym zajęciem ludności jest rolnictwo.

Krzywcza posiada korzystne warunki sprzyjające rozwojowi turystyki. Duża ilość lasów bogatych w grzyby i jagody leśne, czysta rzeka San wraz z dopływami, ciekawe obiekty zabytkowe, czyste nieskażone przemysłem powietrze, a przy tym gościnność mieszkańców to wymarzone warunki dla turystów. Aby w pełni rozwijała się ta dziedzina, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura turystyczna, obecnie nie wystarczająca, zatem władze gminy poprzez realizację wielu inwestycji starają się uatrakcyjnić ten teren, a opracowana strategia rozwoju gminy ukierunkowana jest na poprawę infrastruktury. Oferują po przystępniej cenie tereny pod budownictwo jednorodzinne, a także tereny pod inwestycje ekologiczne, działalność turystyczną i usługową.

Przez gminę przebiega trasa rowerowa „Dolina Sanu” a w Babicach wytyczono lokalną ścieżkę historyczną.

Gmina charakteryzuje się dużą atrakcyjnością przyrodniczo-krajoznawczą. Południowa cześć gminy stanowi fragment Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego wraz z przylegającą otuliną Przemysko-Dynowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Park chroni naturalny krajobraz Pogórza – niewysokie, piękne góry z rusztową rzeźbą grzbietów oraz kratową siecią dolin rzecznych. Znajdują się tam również charakterystyczne przełomy Sanu, m. in. w Babicach. Część terenów gminy objęta jest „Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000”.

Spośród zachowanych form ochrony przyrody na uwagę zasługuje rezerwat florystyczny – „Brzoza Czarna” w Reczpolu o powierzchni 2,6 ha, którego osobliwością jest występująca niezwykle rzadko brzoza czarna, stanowisko dokumentacyjne „Skałka z rybami” w miejscowości Skopów oraz pomniki przyrody, wśród których najcenniejsze to 400-letni dąb szypułkowy w Babicach oraz jałowiec pospolity, o średnicy pnia 37 cm i wysokości 13 m rosnący również w Babicach nad Sanem.

W dziedzinie kultury wiodącą rolę pełni 9 Świetlic Gminnych wspieranych przez Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z 2 filiami. Cyklicznie organizowane są imprezy kulturalne takie jak Podkarpackie Spotkania Rodzin Muzykujących „Folkowa Nuta”, Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych, Dzień Seniora czy gminne święto plonów. Przy Świetlicy Gminnej w Babicach działa chór „Gloria” (prowadzony przez Alicję Król), dziecięco-młodzieżowa grupa teatralna „Promyczek” oraz Amatorska Grupa Teatralna Dorosłych. Koło Gospodyń Wiejskich z Ruszelczyc założyło Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Wiktorianki”, (opiekun Alicja Król), a przy Szkole Podstawowej w Babicach działa Chór „Pelikano”,

Słynne „reczpolskie pisanki”, „babickie hafty”, sztuczne kwiaty, biżuteria z naturalnych surowców, wyszywanki, rzeźby, malowidła plenerowe czy koszykarstwo tworzone są przez licznych twórców ludowych. Panie skupione w Kołach Gospodyń Wiejskich w Reczpolu, Krzywczy, Woli Krzywieckiej, Ruszelczycach, Skopowie, Babicach i Bachowie popularyzują kuchnię regionalną. Dbają o to by, żurek postny z Reczpola, kwasówka z grzybami i kaszą gryczaną z Ruszelczyc czy chleb z łopaty z Skopowa pojawiał się na każdej imprezie kulturalnej. Na terenie całej gminy kultywowane są też tradycje i zwyczaje związane z kalendarzem liturgicznym rzymskokatolickim dotyczącym uroczystych obchodów świat kościelnych, odpustów czy majówek śpiewanych pod przydrożnymi kapliczkami.

Popularyzacją sportu oraz zdrowego stylu życia na terenie gminy zajmuje się Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice zrzeszający dzieci i młodzież z całej gminy również z Uczniowskich Klubów Sportowych. Najpopularniejsze sekcje sportowe to piłka nożna, siatkówka i tenis stołowy.

Gmina poszczycić się może również przebogatą historią sięgającą młodszej epoki kamiennej (neolitu) oraz licznie zachowanymi obiektami zabytkowymi.

Krzywcza

- kościół parafialny pw. Narodzenia NMP - wzniesiony został w latach 1625–1630, w stylu barokowym. Na uwagę zasługuje ołtarz główny z II połowy XVIII w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem (Śniatyńskiej) oraz ołtarz boczny z I połowy XVIII w. pochodzący z kościoła OO Jezuitów z Przemyśla. W skład zespołu kościelnego wchodzi murowana dzwonnica (II poł. XVIII w.) oraz klasycystyczna plebania,

- cerkiew pw. Narodzenia NMP – wzniesiona została w latach 1906–1911, murowana, w stylu eklektycznym z wydatną kopułą. Brakuje w niej starych sprzętów i ikonostasu a zachowała się jedynie kamienna chrzcielnica 1777 r., zniszczony konfesjonał i fragment konstrukcji ikonostasu,

- zespół dworsko-parkowy z XVII w. (przebudowywany w XIX w. i 1928 r.) składający się z dworu (obecnie ośrodek zdrowia), baszty, oranżerii oraz pozostałości bramy. Z dawnego parku zachowała się aleja grabowa.

Babice

- kościół parafialny pw. św. Trójcy pochodzący z lat 1792–1794, wybudowany w stylu późnobarokowym z ciekawą architektonicznie fasadą. Szczególnie cenna jest barokowa ambona w kształcie okrętu (II połowy XVIII w.), chrzcielnica z czarnego marmuru (1794) oraz kilka późnobarokowych obrazów zdobiących ściany boczne, otoczony autentycznym murem z 1794 r. z dwiema dzwonnicami,

- cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej z około 1840 r., obecnie nieużywana, drewniana o konstrukcji zrębowej z wieżyczką na sygnaturkę, obok cerkwi znajduje się drewniana, dzwonnica i plebania,

- zespół dworski z II połowy XIX w., obejmujący dwór, spichlerz, kuźnię oraz park, gruntownie przebudowany zatracił swój pierwotny charakter.

Skopów

- kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej – dawna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, wzniesiona w 1900 r., murowana, zakończona kopułą, obok znajduje się murowana, parawanowa, trójarkadowa dzwonnica.

Reczpol

- cerkiew pw. Opieki Matki Bożej, powstała w 1879 r., drewniana, jednonawowa, wielokrotnie przebudowywana, obecnie nie jest użytkowana.

Chyrzyna

- cerkiew pw. św. Szymona Słupnika powstała około połowy XVIII w., drewniana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej z zachowaną na ścianach i stropach polichromią, obiekt jest nieużytkowany, obecnie w remoncie.

Średnia

- kurhany – starożytne mogiły kultury ceramiki sznurowej (prawdopodobnie to grób kobiety), położone ok. 600 metrów na zachód od północnego skraju wsi, datowane na około 2800–2600 lat przed Chrystusem. To najstarsze, odkryte kurhany z epoki ceramiki sznurowej w Europie.

 

 

 

WCZYTYWANIE