1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756906

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Informacje o nas

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego utworzony został w 1996 roku z inicjatywy ówczesnej pani Burmistrz Anny Kowalskiej. W jego skład wchodziły gminy: Dubiecko, Dynów Gmina Miejska, Dynów Gmina Wiejska, Jawornik Polski, Gmina Kańczuga o statusie Miasta oraz Gmina Nozdrzec.

W takim składzie Związek przetrwał do 1999 roku, wówczas ze Związku wystąpiły gminy Kańczuga i Jawornik Polski. Krótko, bo tylko ponad rok szeregi Związku zasilała Dydnia.

Obecnie Związek tworzą gminy: Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Krzywcza, Dydnia, Błażowa, Hyżne, Jawornik Polski oraz miasta Dynów i Dubiecko.

Związek swym zasięgiem obejmuje 870 km², a w 69 wsiach i miejscowościach zamieszkuje około 65 tys. mieszkańców.

Tereny Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego usytuowane są w województwie podkarpackim, na obszarze czterech powiatów: brzozowskiego, rzeszowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

Pod względem morfologicznym tereny te położone są w obrębie Pogórza Dynowskiego, rozciągającego się pomiędzy dolinami Wisłoka i Sanu, od północy sąsiadującego z Pradoliną Podkarpacką, a od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską i Śródkarpackim Pogórzem Bukowskim. Tereny te charakteryzują się znaczącymi walorami turystycznymi i krajobrazowymi.

Dodać należy, że tereny objęte działaniem Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego usytuowane są w mikroregionie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i licznych rezerwatów przyrody. Związek od początku swojego istnienia podejmuje działania mające na celu pełne wykorzystanie tych wszystkich walorów i atrakcji, które łącznie odzwierciedlają przeszłość, teraźniejszość i wyznaczają czas przyszły regionu, oraz mieszkających tam ludzi.

Dążeniem ZGTPD jest praktyczne wykorzystanie elementów z życia społecznego, kulturowego i etnicznego, w trosce o rozwój i zachowanie jego walorów ekologicznych. Związek zajmuje się głównie działalnością na rzecz rozwoju turystyki, infrastruktury okołoturystycznej, promocji lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska.

Do najważniejszych inicjatyw lokalnych zaliczamy:

  • promocję terenu przez wydawane foldery, informatory, pocztówki oraz współpracę z gazetą regionalną „Dynowinka”,
  • działania samorządów oraz współpracę z ośrodkami kultury w gminach, organizacjami społecznymi i pozarządowymi zmierzającymi do uaktywnienia Związku oraz wykształcenia nawyków proekologicznych (edukacja, inwestycje),
  • przygotowywanie wspólnie z poszczególnymi samorządami i organizacjami corocznych imprez turystycznych i kulturalnych,
  • podjęcie działań związanych z utworzeniem Centrum Informacji Turystycznej,
  • podkreślanie znaczenia regionalizmu w edukacji szkolnej (organizowany corocznie rajd rowerowy szlakami Pogórza Dynowskiego).

Obecnie na czele Zgromadzenia Związku stoi Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak, a jego zastępcą jest Adrian Skubisz. Prezesem Zarządu Związku jest obecnie Burmistrz Miasta Dynów Zygmunt Frańczak, a zastępcą Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech.

 

 

 

WCZYTYWANIE