1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756905

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z I konferencji

Tematy referatów z I Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękityn San”:

„Nowoczesne technologie ochrony środowiska”
dr hab. inż. Janusz Rak, prof. PRz
 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Wybrane zagadnienia zaopatrzenia w wodę wodociągową gmin wiejskich”
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, dr inż. Grzegorz Kaczor
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Uwarunkowania wyboru systemu usuwania ścieków bytowych na terenach wiejskich”
mgr inż. Tomasz Bergel, dr inż. Marian Długosz
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Chrząszcze (Coleoptera) ripikolne jako wskaźniki jakości cieków zlewni Sanu”
prof. dr hab. Jerzy Pawłowski
Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

„Stan i antropogeniczne zagrożenia ryb górnego i środkowego Sanu”
dr hab. Krzysztof Kukuła
Uniwersytet Rzeszowski

„Makrofauna bezkręgowa wód Sanu i jego dopływów (ze szczególnym uwzględnieniem jętek - Ephemeroptera); stan obecny i perspektywy”
dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Wyznaczanie hydrogramów i sedymentogramów wezbrań opadowych w małych zlewniach górskich”
prof. dr hab. Kazimierz Banasik, dr Mariusz Barszcz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

„Doświadczenia i wnioski z realizacji projektu: Strategia rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków dla wybranego obszaru zlewni rzeki San”
prof. dr hab. inż. Marian Granops, dr Jadwiga Kaleta, mgr inż. Adam Piech, dr inż. Alicja Puszkarewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

„Możliwość zastosowania kanalizacji podciśnieniowej w zlewni rzeki San”
dr inż. Marek Kalenik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

„Reaktory SBR w małych oczyszczalniach ścieków”
Tadeusz Siwiec

„Walory przyrodnicze doliny Sanu”
mgr inż. Stanisława Bańcarz
Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

„San jako miejsce niezbędnego zrównoważenia ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym”
mgr Wojciech Blecharczyk
Zarząd Główny Ligii Ochrony Przyrody w Warszawie

„Nowoczesne metody sanitacji wsi”
dr Włodzimierz Ławacz
EKOPAN s.c. w Warszawie

„Oczyszczanie ścieków oraz gospodarka osadami ściekowymi na terenach gmin turystycznych”
dr inż. Bogumił Kucharski
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Zabudowa hydrotechniczna dorzecza Sanu i jej skutki ekologiczne”
dr hab. Krzysztof Kukuła
Uniwersytet Rzeszowski

„Naturalne systemy oczyszczania ścieków i gospodarka zasobami wody – transfer technologii i innowacyjnych rozwiązań z USA i Szwecji”
dr Stanisław Lazarek
Environmental Technology Trading EF w Szwecji

„Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych a szansa wdrożenia programu Błękitny San”
mgr inż. Włodzisław Ćwiąkalski
EmiPro z Krakowa

Wystąpienia:

Jerzy Bylicki
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
 Omówienie programu „Błękitny San”

mgr Maria Suchy
Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 „Ocena jakości wód zlewni Sanu”

Jan Długosz
Wicewojewoda Podkarpacki
 „Strategia ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego”

mgr inż. Anna Czyżewska
 „Możliwości finansowania projektów strukturalnych przez NFOŚiGW”

Janusz Kurnik
Poparł program „Błękitny San” i omówił w całości możliwości pomocy ze strony PUW.

Stanisław Ożóg
Starosta Rzeszowski
Poparł Program „Błękitny San” oraz przedstawił główne założenia dotyczące ochrony środowiska dla powiatu rzeszowskiego.

Adam Erechemla
Przedstawił kierunki działań Ministerstwa Środowiska oraz możliwości finansowania programów ekologicznych.

dr Krzysztof Łopaciński
Instytut Turystyki w Warszawie
Omówił rozwój turystyki w Polsce i na Podkarpaciu.

Artykuły z I Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w formie książki pt.: „Ochrona wód Sanu i jego dorzecza” w 2004 roku.

 

 

 

WCZYTYWANIE