1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756888

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z III konferencji

Tematy referatów z III Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

"Warunki występowania wód zwykłych między Sanokiem a Przemyślem"
dr inż. Józef Chowaniec
Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie

„Problematyka wyznaczania warunków referencyjnych w zakresie hydromorfologicznych elementów jakości na przykładzie wybranych rzek w zlewni Sanu”
mgr inż. Katarzyna Czoch, dr inż. Krzysztof Kulesza, dr inż. Tomasz Walczykiewicz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie

”Wybrane aspekty scalania jednolitych części wód powierzchniowych na potrzeby procesu planowania gospodarki wodnej w zlewni Sanu”
mgr inż. Tomasz Bukowiec, dr inż. Jerzy Grela, mgr inż. Małgorzata Owsiany
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Konstrukcje studni wierconych ujmujących wody podziemne z warstw fliszowych”
dr inż. Stefan Satora
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Urządzenia i obiekty do ujmowania  na terenach wiejskich płytko zalegających wód podziemnych”
dr inż. Stefan Satora
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie 

„Rozwiązania wykonawcze drenażu rozsączającego przy różnych warunkach gruntowo-wodnych”
dr inż. Piotr Bugajski, dr inż. Grzegorz Kaczor
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Hydrobotaniczne (hydrofitowe) oczyszczalnie ścieków”
dr inż. Piotr Bugajski
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Wody przypadkowe jako czynnik utrudniający pracę wiejskich systemów kanalizacyjnych”
dr inż. Grzegorz Kaczor 
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Awaryjność sieci wodociągowych w głównych miastach doliny Sanu” 
dr inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Straty wody w systemach wodociągowych – charakterystyka, wielkość, wykrywanie i ograniczanie”
dr inż. Tomasz Bergel, prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Wstęp do oceny ryzyka zagrożenia ludzi i środowiska w wyniku kolizji środków transportu”
prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Wstępna charakterystyka ichtiofauny przyjściowego odcinka Sanu (od ujścia Tanwi do ujścia do Wisły) - ryby zaangażowane, chronione i cenne przyrodniczo”
dr Mariusz Klich
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

„Retencja pierwiastków biogenicznych oraz produkcja pierwotna i wtórna jako wskaźniki stabilności ekosystemu zbiorników zaporowych Solina i Myczkowce” 
mgr Paweł Prus, dr Mirosława Prus, prof. dr hab. Romuald Z. Klekowski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu
Polska Akademia Nauk w Warszawie

„Biocenoekologiczne wskaźniki jako narzędzie w ichtiofaunistycznej waloryzacji rzek”
mgr Paweł Buras, doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

„Ptaki doliny Sanu w okolicach Dubiecka - badania wstępne”
mgr Andrzej Wojton
Uniwersytet Rzeszowski

„Dwory i ogrody w dolinie Sanu – dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze”
prof. Jerzy Piórecki

„Torfowisko wysokie w Nadsiańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym - nieodłączna część Europejskiej Sieci Ekologicznej”
Kateryna Danyluk
Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

„Publicznoprawna ochrona kryjówek ryb i raków”
dr Wojciech Maciejko
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu

„Wieloletnie programy środowiskowe jako akty tworzące wspólnotową politykę i prawo ochrony środowiska”
Adam Erechemla

„Dziedzictwo kulturowe na terenie Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego (ukraińska część MRB "Karpaty Wschodnie")”
doc. dr Oksana Maryskevych, doc. dr Taras Maryskevych, mgr Zbigniew Niewiadomski

„Potencjał turystyczny terenu Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego (ukraińska część MRB "Karpaty Wschodnie")”
doc. dr Oksana Maryskevych, dr Iryna Shpakivska, mgr Vitaliy Zeman

„Ruch turystyczny w Bieszczadach poprzez obraz ruchu turystycznego w sanockim skansenie w latach 1990-2005”
Andrzej Radwański
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

„Rola samorządu lokalnego w tworzeniu produktu turystycznego regionu”
dr hab. inż. Jan Krupa, mgr Tomasz Soliński
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Rola public relations w procesie promocji produktu turystycznego”
mgr Tomasz Soliński, dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Mapa turystyczna jako źródło informacji i regionie”
prof. dr hab. Mieczysław Sirko, dr Krzysztof Kałamucki
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Artykuły z III Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w formie książki pt.: „Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu ” w 2006 roku.

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader, który można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

 

WCZYTYWANIE