1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756875

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XII konferencji

Tematy referatów z XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW STOSOWANE W AGROTURYSTYCE
dr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

ANALIZA ZMNIEJSZANIA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH BYTOWYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI W NOWYM ŻMIGRODZIE
dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, mgr inż. Dariusz Młyński
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

PLANTACJA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH – PRZYKŁAD ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENACH NISKOZURBANIZOWANYCH
dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec, dr inż. Adam Masłoń, dr inż. Adam Piech
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

WYSTĘPOWANIE WWA I PCB W OSADACH DENNYCH RZEKI SAN
mgr inż. Sabina Książek, mgr inż. Katarzyna Maj
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
dr inż. Ewa J. Lipińska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dr hab. inż., prof. PRz Piotr Koszelnik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE – OCHRONA ŚRODOWISKA – GEOTURYSTYKA
dr inż. Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ CZYNNIKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

UDROŻNIENIE SYSTEMU SANU DLA MIGRACJI RYB DWUŚRODOWISKOWYCH SZANSĄ AKTYWIZACJI TURYSTYCZNEJ REGIONU
dr Paweł Prus, mgr inż. Janusz Ligięza
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
mgr inż. Mikołaj Adamczyk
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland
mgr inż. Jacek Szlakowski, prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ROŚLINY CHRONIONE WYSTĘPUJĄCE W DOLINIE SANU NA ODCINKU OD TREPCZY DO KUŃKOWIC
dr Barbara Gutkowska, dr Joanna Niedźwiecka
Uniwersytet Rzeszowski

RZADKIE, CHRONIONE I ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN NACZYNIOWYCH REZERWATU GÓRA CHEŁM W CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
mgr Tomasz Wójcik, dr Maria Ziaja
Uniwersytet Rzeszowski

INNOWACYJNA MASZYNA W KONSERWACJI PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH NA POTRZEBY ŚRODOWISK WIEJSKICH
dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, dr hab. inż., prof. PRz Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
mgr inż. Leszek Kępa
SIPMA S.A. w Lublinie
mgr inż. Marek Dziurka
R&D Centre INVENTOR w Lublinie

NOWE ROZWIĄZANIA W MECHANIZACJI UPRAW I ZBIORU ROŚLIN ENERGETYCZNYCH NA POTRZEBY ŚRODOWISK WIEJSKICH
dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, dr hab. inż., prof. PRz Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
mgr inż. Leszek Kępa
SIPMA S.A. w Lublinie
mgr inż. Marek Dziurka
R&D Centre INVENTOR w Lublinie

EDUKACJA EKOLOGICZNA I GOSPODARKA ODPADAMI TO GODZENIE CZŁOWIEKA Z PRZYRODĄ
mgr Stanisław Górski
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

PROBLEMY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGÓRZA DYNOWSKIEGO I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TURYSTYKI
dr Małgorzata Skulimowska, dr Marcin Warchoła
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY KAMIENNEJ NA OBSZARZE POGÓRZA DYNOWSKIEGO – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
mgr inż. Dorota Rohan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

Z BIEGIEM CZASU, Z BIEGIEM SANU
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec
Uniwersytet Rzeszowski

WALORYZACJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WYBRANYCH GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO (WALORY KULTUROWE)
dr Teresa Mitura
Uniwersytet Rzeszowski

PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH  GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO
doc. dr Grażyna Dyrda, dr Sylwia Dyrda-Maciałek, dr Tomasz Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

DREWNIANA CERKIEW W BABICACH JAKO ZABYTEK
O NIEWYKORZYSTANYM POTENCJALE TURYSTYCZNYM. ZALECENIA KONSERWATORSKIE ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI ŚWIĄTYNI DO NOWEJ FUNKCJI

dr Tomasz Tomaszek
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NIEWYKORZYSTANE MOŻLIWOŚCI AKTYWNEJ POPULARYZACJI WALORÓW PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH PODKARPACIA
dr Sylwia Solarska
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

WALORYZACJA TURYSTYCZNA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYBRANYCH GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO I PRZEMYSKIEGO
dr Małgorzata Buczek-Kowalik
Uniwersytet Rzeszowski

OCENA STANU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO I POZIOMU JEGO WYKORZYSTANIA W ŚWIETLE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POWIATU BRZOZOWSKIEGO
dr Anna Nizioł
Uniwersytet Rzeszowski

WYBRANE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA POGÓRZU DYNOWSKIM
dr Krzysztof Szpara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

PIELGRZYMOWANIE DO SANKTUARIUM NIEPOKALANEJ MATKI DOBREJ NADZIEI W TULIGŁOWACH – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
dr Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ROZWÓJ HOTELI W TURYSTYCZNEJ BAZIE NOCLEGOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
mgr Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
mgr Łukasz Stokłosa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

BIESZCZADY JAKO MIEJSCE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU PRZEZ STUDENTÓW RZESZOWSKICH UCZELNI
mgr Łukasz Stokłosa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

LESSY POGÓRZA DYNOWSKIEGO – PALEOGEOGRAFICZNE ZNACZENIE I ASPEKT GEOTURYSTYCZNY
prof. dr hab. Maria Łanczont
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WŁAŚCIWOŚCI MINERALNYCH WÓD SIARCZKOWYCH GMINY HYŻNE I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA
mgr inż. Krzysztof Trzyna, dr inż. Adam Piech
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Artykuły z XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2016 r. w formie książki pt.: „Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki”

 

 

 

WCZYTYWANIE