Cele, zadania, działania ZGTPD

Chcemy inwestować w nowe potencjały, a jednocześnie minimalizować lub usuwać bariery rozwojowe. Szukamy także nowych dźwigni, które przyspieszą rozwój turystyki i ochrony środowiska naszego terenu. Chcemy w większym stopniu wykorzystywać nasze położenie i transgraniczną współpracę. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego utworzony przez gminy: Dubiecko, Dydnia, Dynów – gmina miejska, Dynów – gmina wiejska, Nozdrzec, Krzywcza powstał w czerwcu 1996 roku. Siedzibą Związku jest miasto Dynów. Związek pomaga w realizacji zadań publicznych tworzących go gmin w zakresie: rozwijania przemysłu turystycznego, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, rozwijania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zabytków, edukacji krajoznawczej i ekologicznej.