Konferencje

Południowo-wschodnia Polska, w tym Pogórze Dynowskie to region charakteryzujący się cennymi i wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, zarówno materialnymi, jak i duchowymi. Wiedzą o tym Włodarze Gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, który corocznie organizuje konferencje poświęcone tej tematyce.


W 2019 r. to miasto Dynów gościło uczestników XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”. Obrady odbyły się 23 maja, z tematem przewodnim: „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin Pogórza Dynowskiego determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki”.

Patronat honorowy nad obradami sprawowali:

 • EWA LENIART – Wojewoda Podkarpacki,
 • WŁADYSŁAW ORTYL – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • ADAM SKIBA – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • JACEK POTOCKI – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie,
 • ROBERT ANDRZEJCZYK – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie,
 • Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie.


Konferencja jako stałe wydarzenie naukowe tej części Podkarpacia została ponownie objęta Patronatem Naukowym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, a w Komitecie Naukowym zasiedli:

 • dr KRZYSZTOF SZPARA – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Przewodniczący Komitetu Naukowego,
 • prof. nadzw. dr hab. inż. JAN KRUPA – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego,
 • prof. nadzw. dr hab. inż. WITOLD NIEMIEC – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego,
 • prof. nadzw. dr hab. inż. PIOTR KOSZELNIK – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Członek Komitetu Naukowego,
 • prof. nadzw. dr hab. inż. TOMASZ TRZEPIECIŃSKI – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Członek Komitetu Naukowego.

Za sprawną organizację całego przedsięwzięcia odpowiedzialny był Komitet Organizacyjny, który stanowili:

 • ZYGMUNT FRAŃCZAK – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta Dynów,
 • JACEK GRZEGORZAK – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wójt Gminy Dubiecko,
 • ALICJA POCAŁUŃ – Wójt Gminy Dydnia,
 • STANISŁAW ŻELAZNOWSKI – Wójt Gminy Nozdrzec,
 • WOJCIECH PIECH – Wójt Gminy Dynów,
 • WACŁAW PAWŁOWSKI – Wójt Gminy Krzywcza,
 • RENATA KANIUCZAK – Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Formuła Związkowych Konferencji składała się tradycyjnie z dwóch części. W pierwszej odbył się panel dyskusyjny i sesja naukowa, natomiast w drugiej wycieczka terenowa oraz na zakończenie uroczysta kolacja.

Otwarcia Konferencji dokonał Prezes Zarządu Związku Zygmunt Frańczak w towarzystwie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Jacka Grzegorzaka, który przywitał uczestników Konferencji, przedstawił przybyłych gości, Komitet Honorowy, Komitet Naukowy oraz Prelegentów.

Wśród zaproszonych gości obecnych na sali konferencyjnej m.in. byli: Leszek Jankowski – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, Oddział Karpacki w Krakowie, Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski, Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne, Jerzy Wolski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Józef Kocaj – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie, Adam Ryba – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dynowie.

Składający się na pierwszą cześć konferencji panel dyskusyjny, który dotyczył zagospodarowania odpadów, odnawialnych źródeł energii i sposobu kształtowania się cen za energię poprowadził Prezes Zarządu Związku – Zygmunt Frańczak, a uczestniczyli w nim: Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Andrzej Indycki – Dyrektor Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Monika Wesołowska – specjalista ds. odpadów PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie oraz Janusz Magoń – główny specjalista ds. rynku samorządowego PGE Obrót S.A., Oddział z siedzibą w Rzeszowie.
Zaproszeni do panelu eksperci po swoich wystąpieniach chętnie i cierpliwie odpowiadali na pytania, które zostały do nich skierowanie.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady podczas których wygłoszonych zostało dziewięć referatów zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy:

 • Biogazownia jako element zrównoważonej gospodarki odpadami Pogórza Dynowskiego, inż. Mateusz Kryczyk, dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
 • Postawy studentów województwa podkarpackiego wpływające na gospodarkę odpadami, dr hab. inż. prof. PRz Krzysztof Kud – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
 • Zrównoważona przedsiębiorczość kierunkiem wykorzystania zasobów naturalnych obszaru Rzeka San, dr hab. inż. prof. PRz Marian Woźniak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
 • Alternatywne źródła energii szansą na ochronę środowiska naturalnego Pogórza Dynowskiego, mgr inż. Aleksandra Mazur, mgr inż. Elżbieta Wichowska – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, mgr inż. Krzysztof Wichowski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 • Potencjał gazowy na Podkarpaciu, mgr Joanna Kubit, mgr inż. Dorota Rohan, mgr inż. Paweł Trzeciak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Technikum Geologiczne im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.
 • Kmitowie – fundatorzy parafii łacińskich na Pogórzu Dynowskim, ks. dr Jan Rogula – Parafia Pantalowice.
 • Opuszczone cerkwie greckokatolickie Pogórza Dynowskiego, mgr Sebastian D. Dubiel – Stowarzyszenie Pod Karpatami w Krośnie.
 • Szlaki turystyczne i ich rola w zrównoważonym rozwoju turystyki na terenie gmin Pogórza Dynowskiego, dr Małgorzata Skulimowska – Uniwersytet Rzeszowski.
 • Właściwości prozdrowotne miodów pozyskiwanych na terenie Pogórza Dynowskiego – aktualny stan wiedzy, mgr Agnieszka Momora – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Wygłoszone referaty wraz z pozostałymi siedmioma, których ze względu na ograniczony czas nie zaprezentowano, opublikowane zostaną w monografii.
Na potrzeby Konferencji przygotowano również materiały konferencyjne obejmujące m.in. skróty wszystkich wygłoszonych opracowań oraz materiały promocyjne Związku i miasta Dynów.
W przerwie między obradami uczestnicy Konferencji podziwiali popisy artystyczne dyplomatów i uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie, a po obiedzie wszyscy chętni wzięli udział w wycieczce prezentującej walory kulturowe i przyrodnicze Dynowa: Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca oraz park podworski z zabytkową oficyną. 

Organizatorzy Konferencji składają wszystkim uczestnikom podziękowania za udział i wygłoszenie interesujących doniesień, a członkom Komitetu Naukowego za profesjonalne poprowadzenie obrad. Przebieg konferencji i uzyskane rezultaty stanowią zobowiązanie do przygotowania kolejnych edycji.

Szczególne podziękowania kierujemy do Józefa Stolarczyka – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bachórzu – za pomysł, przygotowanie i poprowadzenie wycieczki oraz Jerzego Kołodzieja – Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie za przygotowanie popisów muzycznych uczniów szkoły.

Renata Kaniuczak
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Podczas konferencji pomagali również: Jan Prokop (oprawa fotograficzna), Katarzyna Iwańska i Karolina Duduś.