Założenia i cele

Założenia i cele programu „Błękitny San”

Projekt kompleksowej kanalizacji i budowa infrastruktury z nią związanej na odcinku środkowego Sanu jest realizowany pod patronatem „Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego”.

Udział w projekcie biorą gminy z trzech sąsiadujących ze sobą powiatów tj. rzeszowskiego, brzozowskiego i przemyskiego. Projektem objętych jest sześć gmin: Nozdrzec, Dubiecko, Dydnia, Dynów, Miasto Dynów, Krzywcza oraz wieś Szklary z Gminy Hyżne i wieś Barycz z Gminy Domaradz.

Projekt obejmuje obszar położony nad środkowym Sanem o powierzchni 858,69 km2, liczbie ludności 46 784 osoby i liczbie gospodarstw – 15 195.

Cele projektu:

  • Wspólnym celem projektu jest ochrona wód środkowego Sanu i jego zlewni na tym odcinku,
  • Zmniejszenie wydalania emisji różnych substancji zanieczyszczających,
  • Eliminacja niebezpiecznych substancji,
  • Gospodarowanie środowiskiem według wspólnych, regionalnych celów, a nie według podziałów administracyjnych,
  • Ulepszenie kontroli wód powierzchniowych.

W tym wypadku nie mają znaczenia granice administracyjne gmin i powiatów, ale wspólny cel, jakim jest ochrona środowiska, ochrona wód powierzchniowych oraz gruntowych. Wspólnym łącznikiem dla projektu jest rzeka San.

Projekt jest zgodny ze strategią rozwojów powiatów: rzeszowskiego, brzozowskiego i przemyskiego oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego, jak również z odpowiednimi założeniami i dyrektywami polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej.

Nad projektem w poszczególnych gminach odbyła się dyskusja publiczna w lutym 2003 roku. Projekt uzyskał akceptację lokalnych społeczeństw i samorządów gminnych oraz powiatowych. W projekcie zakłada się 25-30% środków własnych samorządów lokalnych oraz 70-75% środków unijnych.